Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejnę. Film i konkurs promujące lokalne dziedzictwo realizowany prze Fundację Owocną.

Poznaj to co bliskie, to co nasze wyrusz myślenickimi szlakami i ciesz się pięknem otaczającej przyrody. Po wycieczce wykrzyknij razem z nami: “Swoje chwalimy bo swoje znamy, dobrze już wiemy co posiadamy.”

Wyzwanie = Konkurs przeznaczony dla klas szkół podstawowych oraz rodzin z gminy Myślenice, trwa do 05.10.2021 roku. 

Do dzieła: 

 1. Zapoznajcie się z poniższym regulaminem.
 2.  Idźcie z klasą, rodziną na wycieczkę w dowolne zalesione miejsce w gminie Myślenice, myślenicki i trasami.
 3. Róbcie zdjęcia a z nich prezentacje multimedialne (10-30 slajdów).
 4. Ślijcie je na adres fundacjaowocna@gmail.com do 05.10.2021 wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji multimedialnej.
 5. Odbierajcie nagrody!

Regulamin Konkursu=WYZWANIA na prezentację multimedialną “Cudze chwalicie… Swoje poznajcie!”  Dedykowanego szkołom i rodzinom  gminy Myślenice.

I. Konkurs realizowany w ramach:

wsparcia przez UMiG Myślenice zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Myślenice w 2021 roku.

Projekt ten realizowany jest pod nazwą: “Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejne. Film i konkurs promujące lokalne dziedzictwo”. Konkurs czytaj dalej “Wyzwanie”. 

II. Organizatorem Wyzwania jest Fundacja Owocna. Celem jest:

 1. Promowanie lokalnej turystyki i walorów rodzimego krajobrazu.
 2. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz pokazywanie czasu spędzonego na łonie natury  i w ruchu jako ciekawego i atrakcyjnego.
 3. Poprawa zdrowia i jakości życia lokalnego społeczeństwa (redukcja stresu!), zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez zaszczepienie nawyku odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród zieleni.

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

 1. Udział w Wyzwaniu  jest wolny od jakichkolwiek opłat.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać mieszkańcy gminy Myślenice lub wychowawcy znajdujących się na jej terenie placówek oświatowych.
 3. Prace konkursowe rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
 • klasy I-III szkół podstawowych,
 • klasy IV-VIII szkół podstawowych,
 • rodziny.

4. By wziąć udział w wyzwaniu należy przesłać prezentację multimedialną dokumentującą pieszą wycieczkę na jedno z zalesionych  wzgórz położonych na terenie gminy Myślenice (np. Uklejna, Chełm, Dalin, Góra Plebańska itp.)

5. Prezentacja powinna:

 • zostać zapisana w ogólnodostępnym programie graficznym (najlepiej z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna z rozszerzeniem *.pps,*.ppsx) 
 • zawierać od 10 do 30 slajdów (czas prezentacji  do 10 minut); 
 • zawierać stronę tytułową z informacją o autorach prezentacji (w przypadku szkół wystarczy podanie klasy i pełnej nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska opiekuna)
 • zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

6. Prezentację należy przesłać na adres: fundacjaowocna@gmail.com

7. Do wiadomości mailowej należy dołączyć skan lub zdjęcie  zgody podpisanej przez uczestnika. Zgoda stanowi załącznik do regulaminu Organizatora konkursu.

8. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.

IV. Termin rozstrzygnięcia Wyzwania

Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2021 roku włącznie z dopiskiem “Wyzwanie Uklejna+nazwa uczestnika” np. “Wyzwanie Uklejna  SP nr 2 kl. II B” czy “Wyzwanie Uklejna rodzina Kowalskich z Chełmu”. 

V. Nagrody

 1. Pula nagród w Wyzwaniu wynosi 2.400 zł.
 2. Laureatów Wyzwania wyłoni jury powołane przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród w poszczególnych kategoriach, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.
 4. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną powiadomieni mailowo.
 5. Dodatkowo wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu społecznościowym facebook Organizatora do 7 dni po jego zakończeniu. 
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wydarzenia EduPik czyli Pikniku dla NGO i mieszkańców organizowanego przez Fundację Owocna w dniu 10.10.2021r. na Rynku w Myślenicach lub w innym wskazanym przez Organizatora miejscu. O miejscu wręczenia nagród  Laureaci zostaną poinformowani mailowo. 

VI. Przepisy końcowe

 1. Udział w Wyzwaniu oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie prezentacji lub jej fragmentów na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora oraz promowanie jej przez Partnerów konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów Wyzwania.
 3. W sprawach dotyczących Wyzwania prosimy o kontakt mailowy: fundacjaowocna@gmail.com. 
 4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Wyzwania (konkursu), będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji multimedialnej.

W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niżej podpisany(a), oświadczam, że: Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci w celu uczestnictwa w wyzwaniu  “Cudze chwalicie…Swoje poznajcie.” przez Fundację Owocna.

Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału dzieci szkolnych/rodzin w wyzwaniu. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku/wizerunków oraz nagrania przesłanego na konkurs “Cudze chwalicie…Swoje poznajcie.” na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu. 

Wykorzystany materiał zostanie opatrzony imieniem i nazwiskiem przedstawiciela rodziny,  nazwą  szkoły/klasy. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału dzieci, młodzieży, rodzin w konkursie. 

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i promocji konkursu lub do czasu wycofania zgody. Wyrażone zgody są dobrowolne. 

Dane opiekuna klasy, przedstawiciela rodziny  oraz dane uczestników Wyzwania. …………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby: rodzica/opiekuna/wychowawcy)


Film powstał we współpracy: Fundacji Owocnej z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice w partnerstwie z: Nadleśnictwem Myślenice, PTTK oddział LubomirodMyślenice, Edytą Lewandowską oraz Telewizją Internetową iTV Myślenice. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Myślenice w 2021 roku.


„Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejnę.” Weź udział w wyzwaniu i graj o nagrody dla swej rodziny, klasy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *