WSPARCIE

CZTERY LINIE PROGRAMOWE

Cele ambitne, zawarte je 4. w programach

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA

Budować świadome społeczeństwo obywatelskie żyjące w dobrostanie. Cel będziemy realizować poprzez skuteczne narzędzia zmiany, m.in. programy: edukacji pozaformalnej i rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty kreatywne, konferencje naukowe.

WSPÓŁPRACA I SCALANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Współpracować z: firmami, NGO i mieszkańcami ziemi myślenickiej, stworzyć sieć zaangażowanych partnerów, w celu podnoszenia jakości życia, wykorzystując efekt synergii.

PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PATRIOTYZMU

Promować dziedzictwo regionu oraz lokalny patriotyzm. Mamy na myśli walory kulturowe, turystyczne, gospodarcze oraz tradycje.

WSPARCIE POTRZEBUJĄCYCH

Wspierać osoby w trudnościach życiowych oraz grupy defaworyzowane.